CZ | SK | EN      

 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
Súhlasíms tým, aby obchodná spoločnosť Vigour SK s.r.o., IČO: 36 773 417, so sídlom EBC - Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, ako prevádzkovateľ podľa čl. 4 bodu 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“), resp. ust. § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“),
zaradil moje osobné údaje do databázyprevádzkovateľa a spracúval ich za účelom:
  • elektronicky alebo telefonicky komunikovanej ponuky vhodných pracovných príležitostí a sprostredkovania zamestnania na základe informácií, ktoré som prevádzkovateľovi poskytol (profilovanie).
Prevádzkovateľ má právo uchovávať moje osobné údaje v databáze a spracúvať ich po dobu5 rokov od udelenia tohto súhlasu.
Prevádzkovateľ ma informoval, že na základe môjho súhlasubude spracúvať moje osobné údaje v tomto rozsahu:
  • Identifikačné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, titul, ID v internom systéme, adresa trvalého pobytu, pohlavie, štátne občianstvo/štátna príslušnosť
  • Kontaktné údaje – kontaktná adresa, telefónne číslo, email, prípadne ďalšie poskytnuté kontaktné údaje
  • Informácie z profesijného životopisu, ktorý prevádzkovateľovi poskytnem – najmä fotografie, informácie o vzdelaní, predchádzajúcich zamestnaniach a pracovných skúsenostiach, odborné znalosti a schopnosti, záujmy
  • Písomný záznam z pohovoru, celá komunikácia medzi mnou a prevádzkovateľom
  • Výsledky písomného/elektronického testu v prípade, že boli testované moje znalosti a schopnosti.
Prevádzkovateľ ma informoval, že všetky osobné údaje, ktoré mu poskytnem, môžu byť v súlade s vyššie uvedenými účelmi spracúvania poskytnuté(a to aj cezhranične do Českej republiky) spoločnostiam v rámci skupiny podnikov podľa čl. 4 bod 19. GDPR, v SR najmä spoločnosti Unicorn Systems SK s.r.o. a v ČR najmä spoločnostiam Unicorn Systems a.s., Vigour a.s., Plus4U a.s., Unicorn College s.r.o. Za účelom sprostredkovania zamestnania môžu byť osobné údaje poskytnuté obchodným partnerom a zákazníkom členov skupiny. Zoznam obchodných partnerov a zákazníkov je dostupný na webových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Prevádzkovateľ ma informoval, že ak si nebudem želať, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje, môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to týmto spôsobom:
  • písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Vigour SK s.r.o., EBC - Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, zaslaním žiadosti o vylúčenie z databázy,
  • elektronicky na emailovej adrese: nabor@vigour.sk zaslaním emailu obsahujúceho žiadosť o vylúčenie z databázy,
  • pri doručení ponuky pracovnej príležitosti spôsobom zrejmým z informačného emailu (spravidla kliknutím na odkaz na web),
  • ústne pri telefonickom kontakte.
Ďalšie informácie o zásadách a podmienkach spracovania osobných údajov a o mojich právach, ktoré vyplývajú z vyššie uvedených právnych predpisov, sú dostupné v mieste získavania osobných údajov a na webových stránkach prevádzkovateľa zde.

                        
© VIGOUR 2016, we use Plus4U powered by Unicorn Universe
facebook